top of page

Tìm hiểu bản chất và sự ổn định của tình trạng miễn dịch với SXHD trong một nhóm nhỏ sinh viên đang tham gia đoàn hệ

Để biết thêm thông tin về nghiên cứu, vui lòng tham khảo tài liệu bên dưới:

 

Phiếu thông tin về nghiên cứu

Mẫu báo cáo

bottom of page